Äpplet Jobbcentrum – gruppverksamhet

Äpplet Jobbcentrum grupp” vänder sig till personer med försörjningsstöd som inte har några arbetshinder och som kan arbeta heltid direkt.

Gruppverksamheten på Äpplet Jobbcentrum vänder sig till deltagare som är boende i SDF Västra Hisingen, aktuella för försörjningsstöd och är i behov av stöd för att bli självförsörjande genom arbete och/eller studier.

Målet med verksamheten är att ge deltagarna verktyg och större möjlighet att nå egen försörjning via arbete eller studier. Ca 250 deltagare är inskrivan på Gruppen under ett år.

Socialsekretare från främst arbetsmarknadstorget remitterar deltagare till Äpplet Jobbcentrum och under planeringen förs en kontinuerlig dialog med socialsekreteraren. Vid behov bokas trepartmöten för att fånga upp frågor eller hinder. Gruppens verksamhet såsom kursvecka och jobbsöksträffar är obligatoriska. Under kursveckan har vi en studie- och yrkesvägledare på plats vid ett tillfälle. Denna kan svara på frågor gällande ex studier och CSN. Deltagarna kan sedan boka enskilda tider med studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med frågor kring utbildning. Vi har även nära samarbete med arbetsförmedlingen. Vi kan snabbt få svar på frågor gällande anställningsstöd eller dylikt.

På gruppverksamheten arbetar vi praktiskt med följande innehåll:

  • Bra ansökningshandlingar
  • Intervjuträning
  • Nya nätverk
  • Möte med studievägledare
  • Kunskap om arbetsmarknaden
  • Praktik
  • Coachning
  • Jobbmatchning

Tillsammans med deltagaren hittar vi vägar ut på arbetsmarknaden. Gruppverksamheten börjar alltid med en fem dagars kursvecka. Efter avslutad kursvecka kommer deltagaren att få kontinuerligt stöd i sitt arbetssökande och under praktik. När deltagaren fått arbete eller ska börja studera avslutas hen på Äpplet Jobbcentrum.

Förutom de platser som Coach och deltagare ser som presumtiva arbetsplatser individuellt matchade, kan deltagaren söka till projekt, socialupphandling, arbetstillfälle som rekryterarna annonserar ut internt på Äpplet Jobbcentrum.

Erfarenheter

Verksamheten fungerar bra och de flesta går vidare i sin planering jobb eller studier. Samverkan med andra aktörer arbetsgivare, socialsekreterare och arbetsförmedling ger än bättre resultat i arbetet med att sänka försörjningsstödet.

Tex. har en arbetsförmedlare varit på plats på Äpplet vid några tillfällen under våren 2015 för att under öppet hus svara på frågor. Detta har varit en framgång som vi kommer att fortsätta med även efter sommaren.

Verksamheten utvärderas och tex. kursveckan uppdateras efter deltagarnas behov. Statistik som visar på framgång är ett annat verktyg att påvisa verksamhetens kvalitet. En större brukardelaktighet i uppföljningen är en utvecklingsfråga.